sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Nuori henkilö makoilee nurmikolla
 
 

Sivistystoimen hankkeet


Varhaiskasvatuksen, esi-  ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen käynnissä olevat hankkeet

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen Pöytyän kunnassa (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Hankeaika: 1.8.2023-31.7.2024

Valtionavustus on tarkoitettu  esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea. Avustuksella vahvistetaan koulun merkitystä yhteisön keskuksena ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen Pöytyän kunnan varhaiskasvatuksessa

Hankeaika: 1.8.2023-31.7.2024

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

Pöytyän koulujen kerhotoiminnan kehittäminen 2023 (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.8.2023-31.12.2024

Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa. Avustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan tukeminen. Kerhotoimintaa kohdennetaan tukemaan oppilaiden opiskelumotivaation ylläpitämistä sekä jaksamista, koulussa opitun soveltamiseen sekä vahvistamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022-2024 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Hankeaika: 1.1.2023-31.7.2024

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa. 

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.1.2023-31.7.2024

Valtionavustuksella tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjiä pitkittyneen koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin opiskelijoiden osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Valtionavustus on tarkoitettu opetukseen, ohjaukseen, hyvinvointiin ja tukitoimiin liittyvien lisäresurssitarpeiden rahoittamiseen. Tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa sekä tukea heitä ylioppilastutkintoon valmistautumisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä.


Vapaa-aikatoimen hankkeet

Harrastamisen Suomen malli Pöytyän kunnassa, erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen (Aluehallintovirasto)

Hankeaika: 1.8.2023-31.7.2024

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Harrastamisen Suomen mallin kolmas kokonainen hankekausi käynnistyy syyskuussa 2023. Kerhotarjonnassa mukana aiemmin suosituiksi osoittautuneita kerhoja.

Etsivän nuorisotyön palkkausavustus (Aluehallintovirasto)

Hankeaika: 1.9.2022-30.8.2023

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
 
Tavoitteena on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja elämänhallintaa. Samoin nuoria autetaan pääsemään koulutukseen ja löytämään työtä. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria, jotka haluavat vapaaehtoisesti osallistua tähän toimintaan.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.  

Nuorisotyötä Pöytyän yhtenäiskouluilla, Erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen (Aluehallintovirasto)

Hankeaika: 1.8.2023-31.12.2024

Avustus on tarkoitettu kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen.

Pöytyällä perusopetusta annetaan Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluissa. Koulunuorisotyön kehittämisen tavoitteena on mallintaa ja kehittää yhtenäiskouluissa tehtävän nuorisotyön muotoja ja vahvistaa sen asemaa.

Päämääränä on löytää keinoja oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja oppilaiden kiinnittymiseen koulu- ja oppilaitosyhteisöön heidän elämäntaitojaan tukien ja syrjäytymistä ehkäisten.


Kirjaston hankkeet

Kestävä kehitys Lounais-Suomen kirjastoissa – Missä ollaan, minne mennään? (Aluehallintovirasto)

Hankeaika: 1.9.2023-31.12.2024

Pöytyän kirjasto on mukana Turun kaupunginkirjaston hallinnoimassa kirjastojen kehittämishankkeessa.

Hankkeella edistetään kestävää kehitystä tukevia palveluita ja toimintamalleja sekä niiden markkinointia Lounais-Suomen kirjastoissa. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kemiönsaaren, Marttilan, Porin, Pöytyän, Taivassalon ja Turun kirjastot, mutta hankkeen toiminta tukee myös muiden Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastojen kehittämistyötä sekä markkinointia.

 
x