sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Yläneen yhtenäiskoulu, oppilaita pihalla
 
 

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus laissa säädetyn mukaiseen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) alaisuuteen. 

Organisaatiouudistuksen myötä opiskeluhuollon työntekijöillä ei ole käytössä Wilma-järjestelmää 1.1.2023 alkaen (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori). Oppilaat, huoltajat ja henkilökunta eivät voi enää ottaa Wilman kautta yhteyttä opiskeluhuoltoon. Yhteydenotot jatkossa puhelimitse joko soittaen tai viestinä.

Oppilashuollon yhteystietoja

Terveydenhoitaja
Päivi Vähä-Piikkiö
puh. 040 705 5330
paivi.vaha-piikkio(a)varha.fi

Yhteydenotot puhelimitse tai tekstiviestillä.

Koululla torstaisin ja perjantaisin.
Oppilaat voivat tulla terveydenhoitajalle ilman ajanvarausta to ja pe klo 10.30-11:00 välisenä aikana. Ilmoittautuminen vastaanotolle ennen vastaanottoajan alkamista opettajanhuoneessa olevaan listaan. Muina aikoina vastaanotto ajanvarauksella.

Koululääkäri
Susanna Nyberg-Simola

Lääkärintarkastukset 1., 5. ja 8.luokan oppilaille  
Ajanvaraus  terveydenhoitajan kautta.
Akuuteissa, sairaanhoidollisissa asioissa ohjataan omalääkärin vastaanotolle.


Hammaslääkäri (terveyskeskuksessa)
Heli Kriikkula
puh. 02 4864 1330


Koulupsykologi

Koulupsykologin tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen ja edistäminen sekä yhteisöllisellä että yksilötasolla. Tarvittaessa koulupsykologi tekee myös oppimisvaikeustutkimuksia, joista sovitaan yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Oppilas voi hakeutua psykologin asiakkaaksi itse, luokanvalvojan tai luokanopettajan, opinto-ohjaajan tai vanhempien aloitteesta. Tapaamiset ovat luottamuksellisia.

Koulussamme ei ole tällä hetkellä koulupsykologia. Varhan johtavalta kuraattorilta Anni Heinoselta saa psykologin palveluista lisätietoja (anni.heinonen(a)varha.fi)

Kuraattori
Sirke Ruusunen
puh.  040 825 7475
sirke.ruusunen(a)varha.fi

Koululla maanantaisin ja tiistaisin.
Kuraattori edistää oppilaiden hyvinvointia, myönteistä kasvua ja kehitystä. Kuraattori tukee oppimista ja koulunkäyntiä yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa.  Kuraattori tapaa oppilaita kahden kesken yksilötapaamisissa  ja toimii pienemmissä ryhmissä ja luokissa. 
Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa sovitulla tavalla. Kuraattori on sosiaalityön asiantuntija.  

Kuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä,  koulumotivaatiossa, kaverisuhteissa, koulussa on kiusaamista tai  lapsen/nuoren elämässä tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Kuraattoripalvelut yksilötasolla
- Ystävyyssuhteisiin liittyvät vaikeudet, koulukiusaamiseen liittyvät konsultoinnit
- Levottomuus, häirintä luokkatilanteissa, motivaatiopulmat
- Kotiin, vapaa-aikaan ja lievät mielenterveyteen liittyvät pulmat

Kuraattoripalvelut yhteisötasolla
- Luokkien ja ryhmien kanssa työskentely
- Konsultoinnit ja ohjaaminen ryhmätasolla"

Sosiaaliohjaaja
Marke Haapanen
puh. 040 581 2690

Oppilaanohjaus
Katja Simola
puh. 040 672 2944
katja.simola(a)poytya.fi

Erityisopettajat:

Anni Tuomi (luokat 1–3)
puh. 040 843 7104
anni.tuomi(a)poytya.fi

Paula Santanen (luokat 4–6)
puh. 040 672 3035
paula.santanen(a)poytya.fi

Timo Kosonen (luokat 7–9)
puh. 040 672 3184
timo.kosonen(a)poytya.fi

Oppilashuoltoryhmä KOR

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelun ja hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytysten lisäävää toimintaa oppilaitostyössä.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta, ohjaamisesta ja arvioinnista. Se voi myös toteuttaa erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja muita hankkeita.  Huoltajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään. 

Ryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, oppilaiden ja huoltajien edustajat sekä tarvittaessa koulukuraattori, koululääkäri ja sosiaalitoimen edustaja. Ryhmään voi tarvittaessa osallistua myös muita oppilashuoltotyön edustajia. Puheenjohtajana toimii rehtori. Kokouksista tehdään kokousmuistiot. Ryhmä kokoontuu noin 2-4 kertaa lukuvuodessa.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu:

  • Oppilaan kasvun ja kehityksen seuraaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
  • Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen.
  • Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa. Tarvittaessa oppilas voidaan myös ohjata jatkotutkimuksiin ja – hoitoon.
  • Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta.
  • Koulutapaturmien ensiapu.
  • Seksuaalikasvatus ja ehkäisy-/ seksuaalineuvonta.
  • Suun terveydenhuolto.
  • Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset (esim. silmälääkärin- ja lasten tai nuortenpsykiatrin tekemään tutkimukseen ohjaaminen).

Huom! Akuutit – ja pitkäaikaissairaudet sekä vapaa-ajalla ja harrastuksissa tapahtuneet tapaturmat hoidetaan terveyskeskuksessa tai muulla hoitavalla taholla.

Mikäli oppilaalla on erityisruokavalio, tulee siitä ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle ja koulun keittiölle.

 

 

 

Markus Takala
Rehtori
puh. 050 590 6733
markus.takala(a)poytya.fi

 
x