sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Huurteisia lehtiä.
 
 

Muutoksenhaku päätöksiin

Muutoksenhakuoikeus ja muutoksenhakukielto

Kunnassa hallintopäätöksiä tekevät sekä yksittäiset viranhaltijat että monijäseniset toimielimet (kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden alaiset jaostot). Kunnallisen viranomaisen päätöksiin saa pääsääntöisesti hakea muutosta. Muutosta saavat pääsääntöisesti hakea kuntalaiset sekä asianosaiset, eli ne henkilöt, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Korostuneesti yksilöön kohdistuviin päätöksiin saa hakea muutosta ainoastaan asinosainen.

Kaikkiin päätöksiin ei kuitenkaan saa hakea muutosta. Kuntalain mukaan muutosta ei saa hakea päätöksiin, jotka koskevat ainoastaan valmistelua tai täytäntöönpanoa. Tällaisia ovat esimerkiksi periaatepäätökset ja suunnitelmat sekä lausunnot ja päätökset sellaisissa asioissa, jotka lopullisesti ratkaisee ylempi kunnan toimielin. Muutoksenhakua on tiettyjen asioiden osalta rajoitettu kuntalain lisäksi myös erityislainsäädännössä.

Muutosta on haettava määräajassa, joka tyypillisesti asiasta riippuen on joko 14 päivää taikka 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Myöhässä saapunutta hakemusta ei tutkita. Jokaiseen muutoksenhakukelpoiseen päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet, josta löytyvät tiedot mm. toimivaltaisesta muutoksenhakuviranomaisesta ja muutoksenhakuajasta. 

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Viranhaltijan ja muun toimielimen kuin valtuuston tekemään päätökseen haetaan ensivaiheessa muutosta siltä toimielimeltä, joka on tehnyt alkuperäisen päätöksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä joko tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella. Mikäli oikaisuvaatimus hylätään joko osittain tai kokonaan, on oikaisuvaatimuksen tehneellä oikeus valittaa hylkäyspäätöksestä. Mikäli alkuperäinen päätös muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta, on valitusoikeus niillä, joilla oli oikeus vaatia alkuperäistä päätöstä oikaistavaksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen valitetaan Turun hallinto-oikeuteen osoitetulla kunnallisvalituksella. Toisin kuin oikaisuvaatimuksen kunnallisvalituksen saa tehdä ainoastaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa taikka päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Erityislainsäädännön peruteella tietyissä asioissa oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä valitetaan kunnallisvalituksen sijasta hallintovalituksella (hallintovalituksesta ks. alla).

Kunnanvaltuuston päätöksestä valitetaan kunnallisvalituksella suoraan Turun hallinto-oikeuteen.

Hallintovalitus

Tietyistä erityislainsäädännön nojalla tehtävistä päätöksistä ei tehdä lainkaan oikaisuvaatimusta. Sen sijaan kyseisistä päätöksistä voi tehdä hallintovalituksen suoraan Turun hallinto-oikeuteen. Hallintovalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Hallinto-oikeuden päätökseeen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan. Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, ja sillä, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

 

 

 

Jussi Heinonen
hallintojohtaja
puh. 040 672 3047
jussi.heinonen(a)poytya.fi

 
x