sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Rakennuksen runko
 
 

Taksat ja tarkastukset

Rakennusvalvonnan taksat

Tarkastukset

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin. Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen.

Tarkastusten määrä vaihtelee luvan laajuudesta ja rakentamisen vaativuudesta riippuen, mutta ainakin osa seuraavista katselmuksista on yleisesti käytössä.

 • Aloituskokous
 • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen 
 • Pohjakatselmus
 • Sijaintikatselmus ja raudoitustarkastus
 • Perustustarkastus
 • Rakennekatselmus
 • Hormikatselmus
 • Öljylämmityslaitteiston tarkastus 
 • Sähkö- ja LVI-tarkastukset 
 • Käyttöönottotarkastus
 • Loppukatselmus

Aloituskokous

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Jokaisessa kunnassa ennen omakotitalorakentamisen aloittamista edellytetään pidettäväksi aloituskokous. Aloituskokouksen pitää rakennustarkastaja ja hänen lisäkseen tilaisuudessa tulee olla läsnä ainakin rakentaja, vastaava mestari, pääsuunnittelija ja mahdollinen urakoitsija. Aloituskokous on määrämuotoinen ja rakennustarkastajalta saa etukäteen tiedon,
mitä asioita tilaisuudessa käydään läpi.

Rakennuspaikka ja korkeusasema

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen tilataan kunnan rakennusviranomaisilta rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Rakentajalla tulee tuolloin olla myös hyväksytyt piirustukset, joita ei saa käyttöön ennenkuin rakennus-lupa on saanut lainvoiman tai lupa aloittamiseen on saatu vakuusmenettelyllä (aloittamisoikeus). Vakuussumma on yleisimmin 850–1700 €. Vakuuden saa takaisin rakennusluvan tullessa lainvoimaiseksi.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus suoritetaan ennen perustusten tai anturan valamista, kun perustami-seen liittyvät kaivuu-, louhinta- ja/tai paalutustyöt on suoritettu. Pohjakatselmusta suoritettaessa tulee rakennuspaikalla olla hyväksytyt perustuspiirustukset.

Sijaintikatselmus ja raudoitustarkastus

Sijaintikatselmus suoritetaan ennen perustusten valua tai, mikäli kyseessä on muuraamalla tehtävä sokkeli, muuraustyön aikana. Raudoitustarkastus tehdään laudoituksen ja raudoituksen valmistuttua ja ennen valua.

Perustustarkastus

Perustustarkastus tehdään, kun laudoitukset on purettu ja tarvittavat kosteuseristykset tehty.

Rakennekatselmus

Rakennuksen kantavien rakenteiden katselmus tilataan niiden valmistuttua. Rakenteita ei saa peittää ennen katselmuksen suorittamista. Työmaalla on tarkastuksen yhtey-
dessä oltava hyväksytyt rakennepiirustukset. Tarkastus merkitään virallisiin rakennus-lupapiirustuksiin tai niiden mukana saatavaan työmaakorttiin. Useissa kunnissa vaadi-taan myös rakennustyön vastaavan mestarin läsnäoloa kaikissa tarkastuksissa ja kat-selmuksissa.

Hormikatselmus

Hormikatselmuksen tekevät paloviranomaiset useimmiten yhdessä rakennustarkasta-jan kanssa. Katselmus suoritetaan tulisijojen sekä savu- ja ilmahormien muuraamisen jälkeen. Hormistoa ei saa rapata tai peittää ennen tarkastuksen suorittamista. Tarkastus merkitään virallisiin rakennuslupapiirustuksiin tai niiden mukana saatavaan työmaakorttiin.

Öljylämmityslaitteiston tarkastus

Tarkastuksen suorittaa paloviranomainen asennusliikkeen tilauksesta.

Sähkö- ja LVI-tarkastukset

Kvv-työnjohtaja tilaa vesi- ja viemärijohtojen tarkastukset töiden edistymisen mu-kaan. Mitään putkia eikä laitteita ei saa peittää ennen tarkastusta. Vv-johtojen loppu-tarkastuksessa annetaan todiste, joka rakennuksen lopputarkastuksen yhteydessä esitetään rakennustarkastajalle. Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuksen tekee sähköurakoitsija. Hän laatii myös haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirjan sekä lopulliset piirustukset, jotka sähköurakoitsija toimittaa myös paikkakunnan energialaitokseen.

Käyttöönottotarkastus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen käyttöönottotarkastusta.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus on valmis ja/tai kun työt tontilla tai raken-nuspaikalla ovat valmiit. Loppukatselmuksen yhteydessä vastaavan työnjohtajan on esitettävä sähköurakoitsijan todistus sähkölaitteiden tarkistuksesta.

Rakennuksen tarkastusasiakirja

Maankäyttö ja rakennusasetuksen §77 mukaan rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen poikkeamista säännösten mukaisuudesta.

Rakennustyön tarkastusasiakirjan täyttämisessä on tärkeää, että vastuuhenkilöt on nimetty ja vastaava työnjohtaja varmentaa suoritetut tarkastukset nimikirjoituksellaan.
Tarkastusasiakirja lähetetään kaikille rakennusluvan hakijoille ja niitä saa rakennusvalvontatoimistosta. Voit tulostaa rakennustyön tarkastusasiakirjan pdf-muodossa tästä.

 
 

Lupapiste

 

Rakennusvalvonnan toimipiste
Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b C-rappu
ma-to klo 9.00 - 15.00

 

Aki Vuorinen
johtava rakennustarkastaja
puh. 050 590 6720
aki.vuorinen(a)poytya.fi

 

Petri Lehtonen
rakennustarkastaja-rakennusmestari
puh. 050 590 6721
petri.lehtonen(a)poytya.fi

 
x