sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

28.06.2024

Kunnanhallituksen päätöksiä 24.6.2024

Kunnanhallitus kokoontui 24.6. viimeisen kerran ennen kesän taukoa.

Hallitus päätti mm. seuraavaa:

Maanpäänkulman tuulivoimaosayleiskaava

ABO Energy Suomi Oy on tehnyt esityksen Pöytyän kunnalle tuulivoimaosayleiskaavan laadinnasta Maanpäänkulman alueelle. Tavoitteena on, että kaavan laatiminen aloitetaan vuoden 2024 aikana.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuulivoimapuisto, joka koostuu enintään kuudesta, maksimissaan 270 metriä korkeasta tuulivoimalasta. Lopullinen voimalamäärä tarkentuu kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn myötä. 

Tuulivoimaosayleiskaavan lisäksi hankkeelle aiotaan tehdä samanaikaisesti myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka käsittelystä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Hallitus päätti aloittaa kaavan laadinnan ja hyväksyi hankekehittäjän kanssa tehtävän kaavoitussopimuksen.


Alueellinen junaliikenne Varsinais-Suomessa

Kaikilla varsinaissuomalaisilla yhteysväleillä eli Turusta Tampereen, Salon, Uudenkaupungin ja Naantalin suuntiin on tutkittu lähijunaliikenteen käynnistämisen mahdollisuuksia ja edetään aktiivisesti lähijunaliikenteen valmistelussa. Jokaisella ratasuunnalla on hieman erilaiset mahdollisuudet ja haasteet.

Tampereen (Toijalan) radan varren raideliikenteeseen tukeutuvat kunnat (Pöytyän Kyrö mukaanlukien) ovat järjestäytyneet asian edistämiseksi ja laatineet yhteisesti asemapaikka- ja liikennöinnin kustannukset -selvitykset. Tämän suunnan suunnittelu on jo pitkällä, ja käyttäjäpotentiaali on suuri kahden suuren maakuntakeskuksen väliselle taajamaliikenteelle.

Lähijunaliikenteen toteutumisen edelletysten selvittäminen vaatii yhteisen kokonaiskuvan ja yhteisen perehtymisen niin lainsäädäntö-, rahoitus- kuin infratarpeidenkin osalta. 

Kunnat ovat käyneet keskusteluja yhteisestä valmistelusta ja rekrytoinnista, jossa Turku olisi vastuukunta ja jota kaikki kunnat omalta osaltaan rahoittaisivat. Varsinais-Suomen kaikkien yhteysvälien radanvarsikuntien kanssa yhdessä käynnistetään Lähijuna Varsinais-Suomeen -projekti. Käynnistettävän projektin tehtävänä on tuottaa konkreettinen suunnitelma Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen toteuttamiseksi. Erityisen tärkeää projektissa on paikallisjunaliikenteen kokonaisuuden hallinta kuntien ohjauksessa. 

Kunnanhallitus päätti, että Pöytyän kunta osallistuu Turun kaupungin hallinnoimaan Lähijuna Varsinais-Suomeen -projektiin. 


Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan kaksi kuntalaisaloitetta:

"Pöytyästä tuulivoimasta vapaa kunta"

Aloitteen tekijät haluavat pitää Pöytyän kunnan elinympäristöltään viihtyisänä ja arvonsa säilyttävänä. Nämä tavoitteet kytketään aloitteessa turvallisuuden käsitteeseen, johon sisältyy myös luottamus nykyisten olosuhteiden pysyvyyteen. Kunnan todetaan jo edistäneen vihreää siirtymää aurinkovoimaloilla ja toimineen näin vastuuntuntoisesti.

Aloitteessa tuodaan esille runsaasti seikkoja, joilla perustellaan tuulivoimarakentamisen kieltämistä. Korkeiden tuulivoimaloiden arvioidaan aiheuttavan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia muun muassa maisemaan, eläimistöön ja ihmisten terveyteen. Mainitaan myös, että kiinteistöveron tuomaa tuottoa kunnalle korostetaan liiaksi. 

Voimassa olevat tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakentamisen periaatteet hyväksyttiin Pöytyän kunnanvaltuustossa 12.9.2022 (§ 47). Kunnanhallitus totesi päätöksessään, ettei kuntalaisaloitteessa tuoda ilmi sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta voimassa olevien tuuli- ja aurinkovoimaperiaatteiden uudelleenarviontiin. 

"Aloite varhaiskasvatuksen turvallisuuden parantamiseksi"

Toinen kunnanhallitukselle tiedoksi tullut aloitteen käsittely koski päiväkotien turvallisuutta Pöytyällä. Sivistyslautakunnan vastuksen voit lukea täältä

Kaikki kuntaan tulleet kuntalaisaloitteet löydät täältä.


Kunnanhallitus päätti sivistyslautakunnan ehdotuksesta perustaa erityisluokanopettajan viran sekä kaksi koulunkäynninohjaajan toimea 1.8.2024 alken vastatakseen lisääntyvään erityisopetuksen tarpeeseen Pöytyän kouluissa.

Eritysluokanopettaja ja toinen koulunkäynninohjaaja tulee työskentelemään Riihikosken yhtenäiskouluun perustettavassa erityisopetuksen pienryhmässä. Toisen perustettavan koulunkäynninohjaajan toimen sijoituspaikka on Elisenvaaran yhtenäiskoulun pienluokassa, jossa annetaan toiminta-alueittain annettavaa opetusta sekä muuta vaativaa erityisopetusta.


Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa Turun kaupungille Pöytyän kunnan sitoumuksen löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämistä koskevaan seutuhankintaan.

Hallitus päätti myös, että kunta osallistuu Loimaan kaupungin hallinnoimaan Löytöretki Loimaan seutukunnalla -kehittämishankkeeseen, mikäli hanke saa positiivisen päätöksen ja rahoituksen hakemuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti myöntää Aurajokisäätiölle anomuksen mukaisesti toiminta-avustusta 7 500 euroa vuonna 2024 ja valitsi perustettavaan Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:
 
 Vilja Lahti (pj.)
 Taina Simola (jäsen)
 Niilo Rantala (jäsen)
 Farid Harala (jäsen)
 Veikko Niittymaa (jäsen)
 Outi Broux (varajäsen)


Kaikki kunnanhallituksen 24.6.2024 kokouksen päätökset näet täältä.

Kunnanhallitus kokoontuu seuraavaksi 19.8.2024, jolloin käsitellään mm. tilinkauden ensimmäisen puolikkaan tulosraportti.

 
 
x