sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

20.06.2024

Kunnanvaltuuston päätöksiä 17.6.2024

Kunnanvaltuusto kokoontui 17.6.2024 viimeistä kertaa ennen lomia päättämään mm. vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta. 


Vuoden 2023 tilinpäätös

Pöytyän kunnan tilinpäätös oli neljättä vuotta peräkkäin ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 2 332 325 euroa.

Tilinpäätöksen vuosikate oli 4 870 731 euroa, mikä kattoi suunnitelmapoistoista 148 %. Toimintakate toteutui muutettua talousarviota parempana. Toimintakate oli 20 724 082 euroa (tot % 97).

Verotuloja kertyi 17 204 855 euroa ja valtionosuuksia 8 288 276 euroa. Verorahoitus ylitti muutetun talousarvion yhteensä 520 748 eurolla. Kunnat saivat vielä alkuvuodesta 2023 verotilityksiä verovuoden 2022 jako-osuuksilla. Kunnille on kuitenkin maksettu liikaa valtionosuutta vuonna 2023 ja nämä tullaan perimään kunnilta takaisin vuosina 2025-2026.

Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän purkamisesta syntynyt luovutusvoitto 672 010 euroa. Ilman näitä kertaluonteisia eriä tilikauden tulos olisi jäänyt lähelle 0-tulosta.

Investointimenot olivat 2 235 995 euroa. Investointimenoksi on kirjattu terveyskeskukselta siirtyneet kiinteistöt 1 325 585 euroa. Talousarvion investointiosan 1 555 000 euron menoista toteutui 910 410 euroa (59 %).

Lainaa asukasta kohden kunnalla oli vuoden 2023 lopussa 1 341 euroa. Lainat ja vuokravastuut olivat yhteensä 3 602 € /asukas.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.


Henkilöstökertomus 2023

Kunnassa työskenteli vuoden 2023 viimeisenä päivänä 308 henkilöä, josta vakituisen henkilöstön osuus oli 253.
 
Henkilöstömäärä väheni 191 henkilöllä edelliseen vuoteen nähden, joka selittyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisellä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Pöytyän kunnasta hyvinvointialuelle siirtyi liikkeen luovutuksella sosiaalipalvelut, kuntouttava työtoiminta ja opiskelijahuolto sekä näiden tehtävien tukipalvelut. 

N. 75 % kunnan henkilöstöstä työskentelee sivistyksen toimialalla. 

Palkallisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2023 oli 295 henkilötyövuotta.

Henkilöstökulut olivat yhteensä 15,4 milj. euroa. 

Henkilöstön sairauspoissaolot olivat 16,1 kalenteripäivää henkilövuotta kohden (2022: 21,2). Lähes kaikilla sektoreilla sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta. 

Vuonna 2023 toteutettiin henkilöstökysely, jonka vastausprosentti jäi alhaiseksi noin 40 %:iin. Kyselyllä kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä työtehtävistä, omista voimavaroista, työyhteisön tilasta ja johtamisesta.

Kunnanvaltuusto merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi. 


Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n perustaminen

Kunnanvaltuusto on jo aiemmin (18.9.2023 § 38) päättänyt käynnistää kunnan asuinhuoneistojen vuokraustoiminnan yhtiöittämisen siten, että sekä vuokraustoiminta että vuokra-asuntokiinteistöt ja -osakkeet siirretään kunnan kokonaan omistaman perustettavan osakeyhtiön omistukseen.

Osakeyhtiö on syytä perustaa tässä vaiheessa, jotta käytännön valmistelut voidaan aloittaa ennen toiminnan varsinaista siirtämistä.

Osakeyhtiö perustetaan hoitamaan kunnan asuinhuoneistojen vuokraustoimintaa. 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan perustaa kuntakonserniin tytäryhteisön, jonka nimenä on Pöytyän Vuokra-asunnot Oy ja päätti merkitä kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet itselleen.
 
Valtuusto hyväksyi yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä valtuutti kunnanjohtajan tekemään niihin rekisteriviranomaisen edellyttämät muutokset sekä muut välttämättömät vähäiset muutokset.
 
Valtuusto päätti myös käynnistää As Oy Karinaisten Faarinhovin, As Oy Pöytyän Riihiniityn, As Oy Pöytyän Sankarinrivin, As Oy Talonpojankartanon ja KOy Kyrön Tapiolan absorptiosulauttamisen perustettavaan yhtiöön.
 
Kunnanhallitus oikeutettiin myöntämään yhtiölle enintään 90 000 euron suuruisen pääomalainan erikseen laadittavan velkakirjan mukaisin ehdoin. Tähän liittyen valtuusto hyväksyi 90 000 euron suuruisen antolainasaamisen lisäyksen vuodelle 2024 talousarvion 2024 rahoitusosaan.


Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.

Keskustan ja KD:n valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen Kisariihen uusista salibandylaidoista.
 
Kokoomuksen, SDP:n ja Vihreiden valtuustoryhmät jättivät valtuustoaloitteen: Selvitetään mahdollisuudet ja vaihtoehdot lukion erikoistumiseen elokuusta 2026 lähtien sekä osoitetaan lukiolle markkinointibudjetti 1.1.2025 alkaen ja laaditaan markkinointisuunnitelma.
 
Matti Rajala (vas.) jätti valtuustoaloitteen Priden tukemisesta Pöytyällä.
 
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen Lounais-Suomen jätehuollosta irtaantumiseksi.

Kaikki valtuutettujen jättämät valtuustoaloitteet löydät täältä.


Valtuusto päätti lisäksi valita Turun työllisyysalueen lautakuntaan varajäseksi Janne Vainikkalan.

Valtuusto hyväksyi myös Yläneen Kotiseutuyhdistys ry:n takausanomuksen ja päätti myöntää omavelkaisen takauksen enintään 20 000 euron suuruiselle pankkilainalle.


Kunnanvaltuuston pöytäkirja on luettavissa 24.6.2024 alkaen täällä.

Seuraava valtuuston kokous on 2.9.2024.
 

 
 
x